Co to jest system.Io przestrzeń nazw C#

Co to jest system.Io przestrzeń nazw C#

System.Przestrzeń nazw IO zapewnia klasy, które mogą oddziaływać z systemem plików i wykonywać operacje wejściowe i wyjściowe w kodzie C#. Ten artykuł obejmuje system.Przestrzeń nazw IO w C# i bada niektóre z najczęściej używanych klas i metod.

Spis treści:

  • Co to jest system.Io przestrzeń nazw C#
  • System C#.Zajęcia IO
  • System C#.Struktury IO
  • System C#.IO Enumerations
  • System C#.Delegatowie IO
  • Wniosek

Co to jest system.Io przestrzeń nazw C#

System.IO to przestrzeń nazw w języku programowania C#, który zapewnia zestaw klas, struktur, wyliczeń i delegatów do obsługi operacji wejściowych i wyjściowych. Operacje te można wykonywać na różnych typach plików, w tym plikach tekstowych, plikach binarnych i katalogach.

W C#przestrzeń nazw to kontener, który grupuje elementy kodu powiązane, takie jak klasy, interfejsy, wyliczenia i struktury. Przestrzeni nazw są używane do organizowania kodu, zapobiegania konfliktom nazewnictwa oraz ułatwiania znajdowania i używania elementów kodu. System.Przestrzeń nazw IO to tylko jedna z wielu przestrzeni nazw dostępnych w .Biblioteka klas netto.

System.Przestrzeń nazw IO w C# zapewnia:

  • Zajęcia
  • Struktury
  • Wyliczenia
  • Delegaci

Korzystając z nich, możemy wykonywać operacje wejściowe/wyjściowe. Jest to podstawowa część .Netto i pozwala nam interakcja z systemem plików i innymi strumieniami wejściowymi/wyjściowymi.

System C#.Zajęcia IO

System.Przestrzeń nazw IO w C# zawiera zestaw klas, które zapewniają różne funkcje do obsługi plików i katalogów.

System przestrzeni nazw.IO zawiera wiele ważnych klas, w tym:

  • BinaryReader: Może odczytać prymitywne typy danych ze strumienia binarnego, w określonym kodowaniu.
  • BinaryWriter: Ta klasa umożliwia pisanie prymitywnych typów jako wartości binarnych do strumienia, a także zapewnia obsługę pisania ciągów w określonym kodowaniu.
  • BufferedStream: Ta klasa zapewnia możliwości buforowania w celu poprawy wydajności operacji odczytu i zapisu w strumieniu.
  • Informator: Ta klasa zawiera zestaw metod statycznych, które umożliwiają tworzenie, przemieszczanie i przemieszczanie katalogów i ich podwodników.
  • DirectoryInfo: Oferuje metody instancji zarządzania katalogami i podkatalogami, w tym tworzenie, przeniesienie i iterowanie przez nie.
  • DriveInfo: Pozwala nam uzyskać i korzystać z informacji o określonym dysku.
  • Plik: Klasa plików oferuje zestaw statycznych metod wykonywania operacji na poszczególnych plikach, takich jak tworzenie, kopiowanie, usuwanie, przemieszczanie i otwieranie.
  • Informacja o pliku: Jest to klasa, która oferuje różne właściwości i metody, które umożliwiają tworzenie, kopiowanie, usuwanie, przemieszczanie i otwieranie plików.
  • FileStream: Ta klasa umożliwia czytanie i zapisanie do pliku, zapewniając strumień obsługujący operacje synchroniczne i asynchroniczne.
  • MemoryStream: Ta klasa generuje strumień z lokalizacją pamięci w pamięci.
  • Ścieżka: Klasa ścieżki zapewnia metody wykonywania operacji na strunach zawierających informacje o ścieżkach plików lub katalogu.
  • StreamReader: Ta klasa zapewnia implementację Textreader, która może czytać znaki ze strumienia bajtów za pomocą określonego kodowania znaków.
  • StreamWriter: Ta klasa umożliwia pisanie postaci do strumienia w określonym kodowaniu, dostarczając tekstowi tekstu.
  • StringReader: Wdrożenie textreadera, który czyta struny.
  • StringWriter: Jest to klasa, która zapewnia pisarza tekstu do pisania informacji do stringów.

System C#.Struktury IO

System.Przestrzeń nazw IO w C# zawiera również zestaw struktur, które zapewniają różne funkcje dla operacji plików i katalogów.

System.Przestrzeń nazw IO zawiera następującą strukturę:

WaitforchangedResult: Ta struktura zawiera dane związane ze zmianą pliku lub katalogu, który został wykryty przez obiekt FileSystemWatcher. Zawiera takie informacje, jak nazwa pliku lub katalogu, który został zmieniony, rodzaj zmiany, a czas wykrycia zmiany.

System C#.IO Enumerations

System.Przestrzeń nazw IO w C# zawiera zestaw wyliczeń, które zapewniają różne funkcje związane z plikami i katalogiem.

Enums in C# to typy danych zdefiniowanych przez użytkownika, które pozwalają programistom utworzyć zestaw nazwanych wartości. Wartości w enum są zwykle powiązane ze sobą i są używane do reprezentowania skończonego zestawu opcji lub wyborów.

System.Przestrzeń nazw IO zawiera kilka ważnych wyliczeń, w tym:

  • DriveType: To enum definiuje zestaw stałych, które reprezentują różne typy napędów, w tym CD-ROM, stał.
  • FileAccess: To enum zawiera stałe do określania odczytu, zapisu lub obu dostępu.
  • FileAttributes: Daje atrybuty plików.
  • Filemode: To enum określa sposób, w jaki system operacyjny powinien otworzyć plik.
  • FileOptions: To wyliczenie zapewnia zaawansowane opcje konfiguracji podczas tworzenia obiektu FileStream.
  • Udostępnienie pliku: To enum zapewnia zestaw stałych, które umożliwiają kontrolowanie rodzaju dostępu, jaki inne operacje mogą mieć do tego samego pliku.
  • Zdolność do użytku: To enum określa, czy uchwyt leżący u podstaw obiektu może być odziedziczony przez procesy dziecięce.
  • MatchCasing: Enum MatchCasing definiuje obudowę postaci do użycia do dopasowywania, a enum mecz.
  • NotifyFilters: Ten delegat określa rodzaje zmian do monitorowania w pliku lub folderze.
  • Poszukiwanie: Poszukiwanie jest wyliczeniem, które określa, czy wyszukiwać pliki i katalogi tylko w bieżącym katalogu, czy w bieżącym katalogu i wszystkich jego podkatalogach.
  • Wheorigin: Ten delegat określa punkt w strumieniu, w którym powinna rozpocząć się operacja poszukiwania.
  • UNIXFILEMODE: Jest to wyliczenie reprezentujące uprawnienia systemu plików UNIX. Umożliwia kombinację wartości elementów za pomocą operacji bitowych.
  • WatcherChangetypes: Wymienia rodzaje modyfikacji, które mogą mieć miejsce w pliku lub katalogu.

System C#.Delegatowie IO

System.Przestrzeń nazw IO w C# obejmuje zestaw delegatów, które zapewniają różne funkcje do obsługi operacji plików i katalogów.

  • ErroreventHandler: Jest to rodzaj delegata, który określa podpis metody do obsługi zdarzenia błędu obiektowego systemu plików.
  • FileSystemEventHandler: Jest to rodzaj delegata, który określa strukturę metod używanych do obsługi zdarzeń związanych ze zmianami systemu plików, takich jak zmiana, utworzona lub usunięta, które występują w obiekcie systemu plików.
  • Przestrzeń nazwy EDHADER: Delegat, który określa podpis metod obsługujących zdarzenie przemianowanego przez obiekt systemu plików.

Wniosek

System.Przestrzeń nazw IO w C# zapewnia zajęcia, które pozwalają nam pracować z systemem plików oraz kontrolować wejście i wyjście oraz zarządzać bezpieczeństwem systemu plików. System.Przestrzeń nazw IO .Net Framework pozwala nam interakcja z systemem plików i innymi strumieniami wejściowymi/wyjściowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu.Klasy io przestrzeni nazw, struktury, wyliczenia i delegaty, przeczytaj artykuł.