Python Stringio

Python Stringio

Jedną z podstawowych cech Pythona jest jego zdolność do radzenia sobie z „I/O„Operacje skutecznie. "Stringio”To moduł w standardowej bibliotece Pythona, który pozwala manipulować ciągami tak, jakby były plikami. Zapewnia interfejs podobny do pliku, który umożliwia czytanie i zapisanie ciągów w pamięci. Oznacza to, że możesz użyć wszystkich metod i funkcji, których można użyć w obiekcie pliku, takich jak „read ()”, „write ()” i „Seek ()”.

Na tym blogu Python zapewnimy dogłębny przewodnik na temat Pythona ”Stringio”Moduł przy użyciu wielu przykładów.

Notatka: W najnowszej wersji Python „„Stringio„Moduł nie istnieje, więc aby go używać, musi być”importowany”Z„io„Moduł jako„io.Stringio".

Jak zaimportować moduł Python „Stringio”?

"Stringio„Obiekty są tworzone za pomocą klasy„ Stringio ”, którą można importować za pomocą następującego kodu:

z IO Import Stringio

Metody „stringio”

„„Stringio”Moduł zawiera kilka metod wykonywania niektórych zadań. Oto kilka metod z przykładami.

Metoda „Write ()”

Metoda „write ()” jest wykorzystywana do napisania ciągu do „Stringio" obiekt. Akceptuje ciąg jako argument/parametr i zapisuje go na koniec bufora.

Przykład

Oto przykładowy kod:

z IO Import Stringio
myFile = stringio ()
mój plik.Write („Python”)
mój plik.pisać(" ")
mój plik.Napisz („Przewodnik”)
Drukuj (myfile.getValue ())


W powyższym kodzie:

  • „„Stringio„Klasa jest importowana przez„io”Moduł.
  • Przykład „Stringio”Jest tworzony i przydzielany do zmiennej”mój plik".
  • A później "pisać()„Metoda jest wykorzystywana do napisania określonych ciągów do obiektu„ Stringio ”.
  • Wreszcie „„getValue ()”Metoda służy do zwrócenia reprezentacji ciągu obiektu podobnego do pliku.

Wyjście


Powyższy wynik pokazuje, że wartości ciągów zostały napisane do „Stringio- odpowiednio obiekt.

Metoda „Read ()”

„„Czytać()„Metoda jest wykorzystywana do odczytu określonej liczby znaków z obiektu„ Stringio ”. Cały ciąg jest odczytany, jeśli nie jest podany argument/parametr.

Przykład

Przeglądmy poniższy przykładowy kod pokazujący jego użycie:

z IO Import Stringio
wartość = stringio („Python Guide”)
Drukuj (wartość.Czytać())


W powyższym fragmencie kodu:

  • "Stringio ()”Służy do utworzenia obiektu„ Stringio ”z ciągiem„Przewodnik Python”Jako jego początkowa treść.
  • Teraz zastosuj „Czytać()„Metoda zwrócenia całej zawartości obiektu jako ciągu.

Wyjście


W powyższym wyjściu funkcja „Read ()” z powodzeniem odczytuje zawartość z obiektu „Stringio”.

Metoda „Readline ()”

Ta metoda jest wykorzystywana do odczytu pojedynczego/konkretnego wiersza z obiektu „Stringio”. Jeśli nie jest dostarczany parametr, odczytuje następny wiersz.

Przykład

Rozważ następujący przykładowy kod:

z IO Import Stringio
input = Stringio ("Python Guide \ NLINUX GUIDE")
Drukuj (wejście.Czytaj linię())


Zgodnie z powyższym kodem:

  • Obiekt „Stringio” jest tworzony z wielokrotną wartością ciągów „Python Guide \ Nlinux Guide". Szczególny „\N”Charakter ilustruje nowy wiersz, więc ciąg ma dwa wiersze tekstu.
  • Obiekt zawierający strukturę podobną do pliku jest odczytany i zwracany za pomocą „Czytaj linię()" metoda.

Wyjście


Powyższy wynik oznacza, że ​​funkcja „readline ()” z powodzeniem odczytuje pierwszy wiersz z obiektu „Stringio”.

Metoda „getValue ()”

„„getValue() ”Metoda zwraca całą zawartość obiektu„ Stringio ”jako ciąg.

Przykład

Oto przykładowy kod, który możesz zacząć:

z IO Import Stringio
myFile = stringio ()
mój plik.Write („Python Guide”)
Drukuj (myfile.getValue ())


W powyższym bloku kodu:

  • „„pisać()„Metoda jest wykorzystywana do zapisywania określonego ciągu do obiektu„ Stringio ”.
  • „„getValue ()„Metoda jest używana do uzyskania całej zawartości„ Stringio ”i zwraca ją jako ciąg.

Wyjście


Powyższy wynik sprawdza, czy cała zawartość ciągu została zwrócona z obiektu Stringio.

Metoda „truncate ()”

„„ścięty()„Metoda modułu„ Stringio ”służy do zmiany rozmiaru rozmiaru strumienia plików. Po podanym indeksie plik jest upuszczony i zapisywany.

Przykład

Przejrzyj poniżej podawane wiersze kodu:

z IO Import Stringio
file = stringio ()
plik.Write („Python Guide”)
Drukuj plik.getValue ())
plik.szukaj (6)
plik.ścięty()
Drukuj plik.getValue ())


W powyższym fragmencie kodu:

  • Podobnie „„Stringio ()”Tworzy instancję klasy Stringio i przypisuje ją do zmiennej o nazwie„plik".
  • „„plik.pisać()”Metoda zapisuje ciąg do obiektu Stringio Plik.
  • „„getValue ()”Funkcja zwraca zawartość obiektu pliku jako ciąg.
  • „„plik.szukać()”Funkcja bierze numer„ 6 ”jako argument i przenosi wskaźnik pliku do odpowiedniej pozycji w obiekcie pliku.
  • „„plik.ścięty()”Usuwa wszystko po bieżącej pozycji wskaźnika pliku i.mi., "6”W obiekcie pliku.
  • „„getValue ()”Funkcja jest ponownie używana do zwrócenia zaktualizowanej zawartości obiektu pliku.

Wyjście


W powyższym wyniku zawartość obiektu „Stringio” została obcięta z określonej pozycji.

Metody „Stringio” i „CSV”

„„Stringio”Jest przydatny do tworzenia„CSV”Pliki w pamięci bez zapisywania ich na dysku. Może to być przydatne w przypadkach, w których musisz przetwarzać dane przed zapisaniem ich do pliku lub gdy nie chcesz tworzyć pliku fizycznego.

Przykład

Poniżej znajduje się przykład, w jaki sposób można użyć „Stringio” do utworzenia pliku „CSV”:

Importuj CSV
z IO Import Stringio
data = [[„Nazwa”, „wiek”], [„Joseph”, 23], [„Lily”, 12]]
wyjście = stringio ()
Writer = CSV.pisarz (wyjście)
pisarz.Writerowie (dane)
Drukuj (wyjście.getValue ())


W powyższym kodzie:

  • Po pierwsze, „CSV„Moduł jest importowany i„Stringio„Obiekt jest tworzony.
  • „„Lista list”Zawiera niektóre próbki inicjowane w programie.
  • „„CSV.pisarz()”Służy do zapisywania danych CSV do pliku lub obiektu przypominającego plik.
  • „„pisarz.Writerowie ()„Metoda jest używana do zapisywania listy danych do obiektu wyjściowego, który przechowuje dane CSV jako ciąg w pamięci.
  • Wreszcie „„getValue ()”Metoda jest stosowana do zwrócenia danych CSV jako ciągu.

Wyjście


Pliki CSV w powyższym wyjściu zostały utworzone w pamięci bez zapisywania na dysku.

Różnice między Stringio a innymi typami ciągów

„Stringio” jest podobne do innych typów strun w Pythonie, takich jak „Str” i „bajty”, ale z pewnymi kluczowymi różnicami. Poniżej znajdują się niektóre różnice między modułem Stringio a innymi typami ciągów:

  • „Stringio” to zmienny obiekt, podczas gdy regularne struny są niezmienne.
  • „Stringio” może być używane jako obiekt podobny do pliku. Oznacza to, że możesz użyć „Stringio” do odczytu i zapisu ciągów do pamięci w taki sam sposób, jak z obiektem pliku.

Zalety i wady Stringio

Kolejne są zalety i wady modułu Stringio:

  • Główną zaletą „Stringio” jest to, że umożliwia manipulowanie ciągami tak, jakby były to pliki, które mogą być przydatne w niektórych przypadkach użycia, takich jak pliki CSV w pamięci lub przechowywanie dzienników.
  • Główną wadą „Stringio” jest to, że jest wolniejszy niż inne metody we/wy plików i może zużywać dużo pamięci.

Wniosek

W Python „Stringio„Moduł służy do manipulowania ciągami tak, jakby były to pliki. Może być używany do pamięci CSV, przechowywania dzienników lub przetwarzania danych tekstowych w pamięci. Python „Stringio„Moduł zawiera różne metody, takie jak„ Read () ”,„ Write () ”i„ Truncate () ”itp. wykonywać pewne operacje w Python. Jednak metody te są wolniejsze niż inne metody we/wy plików i mogą zużywać dużo pamięci, jeśli nie są prawidłowo użyte. Ten blog oferował dogłębny przewodnik na module „Stringio” za pośrednictwem wielu przykładów.