Lista Python do przecinka oddzielona

Lista Python do przecinka oddzielona

Python oferuje szeroki zakres przydatnych funkcji i struktur danych. Python „lista”Jest jedną z takich struktury danych, która zawiera dane różnych typów. Listy Python można czasem przekształcić w ciągi rozdzielane przez przecinki w celu łatwiejszego przetwarzania. W tym artykule bada różne metody konwersji listy wejściowej na ciąg oddzielony przecinkami w Python.

Jak przekonwertować listę Python na ciąg oddzielony przecinek?

Do konwersji danej listy w ciągłe metody są używane na ciąg oddzielony przecinkami:

  • "dołączyć()" Metoda
  • "Rozumienie listy" Zbliżać się
  • "mapa()”Funkcja i„dołączyć()" Metoda
  • "Do" Pętla
  • "Stringio”Moduł

Metoda 1: Przy użyciu metody „dołącz ()” do konwersji listy na oddzielone przecinki ciągu

„„dołączyć()”Jest metodą ciągów Pythona, która łączy listę ciągów z ogranicznikiem. Za pomocą tej metody można również utworzyć struny rozdzielone przecinkami.

Składnia

strunowy.dołącz (Iterable)


W powyższej składni „Iterable”To każdy obiekt, który może zwrócić swoje elementy pojedynczo, taki jak lista, krotek, zestaw, słownik itp.

Przykład

Poniższy przykład przekształca listę Pythona w ciągły przecinek:

List_value = [„Joseph”, „Anna”, „Lily”]
string_value = ','.dołącz (List_Value)
print (String_Value)


W powyższym kodzie „„dołączyć()”Metoda łączy elementy danej listy z separatorem przecinka w celu odzyskania łańcucha oddzielonego przecinka.

Wyjście


Powyższe wyjście zweryfikowało, że lista Python została przekonwertowana na ciąg oddzielony przecinkami.

Metoda 2: Korzystanie z podejścia „rozumienie listy” do konwersji listy na oddzielone przecinki ciąg

W Python „Rozumienie listy”To najłatwiejszy sposób na utworzenie/stworzenie listy. Jest również przydatny do konwersji listy w rozdzielony przecinek ciąg.

Składnia

new_list = [wyrażenie dla elementu w stanie if, jeśli


Przykład

Następujący kod jest wykorzystywany do konwersji/przekształcenia listy wejściowej w określony ciąg oddzielony przecinkami:

List_value = [„Joseph”, „Anna”, „Lily”]
string_value = ','.dołącz ([I dla I w List_Value])
print (String_Value)


W powyższych wierszach kodu „Rozumienie listy„Podejście jest stosowane w połączeniu z„dołączyć()”Metoda konwersji każdego elementu danej listy na ciąg i połączenie go z separatorem przecinka.

Wyjście


Na podstawie powyższego fragmentu można stwierdzić, że lista Python została pomyślnie przekonwertowana na ciąg.

Metoda 3: Korzystanie z funkcji „map ()” i metody „łączenia ()” do konwersji listy na oddzielone przecinki ciągów

W Python „mapa()”Funkcja jest wykorzystywana do wykonywania funkcji dla każdego elementu/elementu listy i pobierania nowej listy z transformowanymi elementami. Ta funkcja jest używana w połączeniu z „dołączyć()„Metoda konwersji podanej listy na ciąg rozdzielony przez przecinek.

Składnia

mapa (funkcja, iterable)


W powyższej składni:

  • "funkcjonować„Parametr odpowiada funkcji, aby zastosować do każdego elementu w iterabinie.
  • "Iterable„Parametr odnosi się do jednej lub więcej sekwencji, kolekcji lub iteratorów do przetwarzania.

Przykład

Poniższy kod służy do konwersji listy wejściowej na ciąg oddzielony przecinkami:

List_value = [45, 25, 56]
string_value = ','.dołącz (map (str, lista_value))
print (String_Value)


Zgodnie z powyższym kodem „„mapa()„Funkcja jest wykorzystywana do wykonywania„str”Funkcja dla każdego elementu danej listy. Potem „„dołączyć()”Metoda stosuje się do połączenia zmapowanej wartości z separatorem przecinka, co powoduje w ten sposób sznur rozdzielony przez przecinek.

Wyjście


Powyższe wyjście sugeruje, że podana lista została przekonwertowana na ciąg oddzielony przecinkami.

Metoda 4: Korzystanie z pętli „For” do konwersji listy do oddzielonego ciągu przecinka

„„Do„Pętla to kolejny sposób na przekonwertowanie listy Python na ciąg rozdzielany przez przecinek poprzez iterowanie listy i łącząc wartości listy.

Przykład

Oto przykład kodu:

List_value = [„Apple”, „banan”, „Orange”]
string_value = ”
dla Elema w List_value:
string_value + = Elem + ','
string_value = string_value [:-1]
print (String_Value)


Najpierw iteruj każdy element listy wejściowej za pomocą zastosowanych „Do”Pętla i połącz go z separatorem przecinka za pomocą„+=„Operator. Po drugie, stosuje się podejście do krojenia w celu usunięcia ostatniego przecinka.

Wyjście


Zgodnie z powyższym wyjściem, podana lista została przekonwertowana na struny oddzielone przecinkami.

Metoda 5: Korzystanie z modułu „Stringio” do listy konwersji na oddzielone przecinki ciąg

W Python „Stringio”Moduł służy do tworzenia obiektu podobnego do pliku, który może być używany jako zamiennik rzeczywistego pliku. Ten moduł służy do konwersji listy Python na struny oddzielone przecinkami.

Przykład

Przejrzyj następujący przykład, aby lepiej zrozumieć omawianą koncepcję:

Importuj IO, CSV
List_value = [„Joseph”, „Anna”, „Lily”]
string_value = io.Stringio ()
Writer = CSV.pisarz (String_Value)
pisarz.Writerow (List_Value)
print (String_Value.getValue ())


W tym kodzie:

  • „„Stringio„Obiekt nazwany„String_value”Jest tworzony przez„io.Stringio ()”Funkcja.
  • Potem „„CSV.pisarz()„Funkcja służy do tworzenia obiektu pisarza i„ „Writerow ()”Funkcja służy do zapisywania podanej listy do ciągu.
  • Wreszcie „„getValue ()”Metoda jest używana do konwersji/przekształcania podanej listy w rozdzielony przecinek ciąg.

Wyjście


Powyższe dane wyjściowe oznacza, że ​​lista wejściowa została przekształcona w łańcuch odcinany przecinkiem.

Wniosek

Aby przekonwertować listę Pythona na ciąg odcinany przecinkami, różne metody, takie jak „dołączyć()”,„ Dołącz () ”z„Rozumienie listy„Podejście,„Do„Pętla lub„Stringio„Moduł można użyć. Metoda „dołącz ()” jest najczęściej stosowaną metodą, ale rozumienie listy, mapę i dla pętli, a moduł Stringio może również skutecznie przekonwertować podaną listę Pythona na ciągniki oddzielone przecinkami. Ten blog Python Post przedstawił różne podejścia do przekonwertowania podanej listy na ciąg oddzielony przecinkami.